За нас

Нашето водещо начало е принципът:
"Няма нищо по-важно от детето"

Интегриране с европейската възпитателна практика, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен и здравословен начин на живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и заложбите на децата.

Детска градина №79 "Слънчице" е общинска. Финансирането се осъществява със средства от общинския бюджет. Подлежи на управление и контрол от Столична община, дирекция "Образование", МОМН и Регионалния инспекторат по образование, София-град.От 2010 г. детската градина е на делегиран бюджет.

Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

Подготвителна институция в системата на средното образование.

ДГ №79 "Слънчице" е институция, изградена и планирана на научна основа.
Педагогическата практика и опит са показвани пред  специалисти в педагогическата наука. Има участие в  множество детски телевизионни предавания по Българската телевизия. Награди за участия в конкурси за детското творчество и художествено-творчески и изпълнителски изяви.