Правилници


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 79 „СЛЪНЧИЦЕ”

уч.2010/2011 г.

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА ВТОРА- ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

Раздел I.Приемане и отписване на децата. Такси.

Раздел II.Ежедневен прием, хранене.Детски отдих и туризъм.

Раздел III.Отговорности и задължения на родителите.

Раздел IV.Ръководство .Педагогически съвет.

Раздел V. Медицинско обслужване.

Раздел VI.Образователно-възпитателна работа.

Раздел VII.Материална база на детското заведение.

Раздел VIII.Преходни и заключителни разпоредби.

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се уреждат устройството, организацията и ръководството на ДГ № 79,правата и задълженията на педагогическия , медицинския и помощен персонал на ДЗ и на родителите; организацията на възпитателната работа и на медицинското обслужване.

Чл. 2.Правилникът е съобразен със ЗНП, ППЗНП, КТ /ДВ.бр.25/16.03.2001г./Закона за местните данъци и такси/ДВ.бр.90/2002 г.,разпоредби на нормативни документи.

Чл.3. Правилникът е задължителен за всички работещи в ДГ № 79, родителите на посещаващите го деца,както и всички други лица намиращи се на негова територия.

ГЛАВА ВТОРА - ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

Раздел I.Приемане и отписване на децата. Такси.

Чл.4. В ДГ № 79 се приемат деца от 1 годишна възраст до 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас/Чл.7 ал. 2 от ЗНП-1999.

Чл.5. Деца,които следва да постъпят в първи клас ,но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение може да се отложи само с решение на диагностична комисия към Инспектората по образование на МОМН- гр. София в срок до 30 май/чл. 37ал. 1от ППЗНП/

Чл. 6. Условия и ред на подаване на заявления:

1 .Постъпването на децата в ДГ № 79 става по желание и избор на родителите/настойниците/.Целогодишно, при наличие на свободни места , когато децата са класирани в ИСОДДГ.

2.Подготовката на децата в подготвителните групи в училище или детска градина една година преди постъпване в първи клас е задължителна, съгласно чл. 20 от ЗНП;

3.Заявленията за прием в ДГ № 79 се подават от родителите /настойниците/на детето, което е класирано в ИСОДДГ.

4.В подаденото заявление задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, трите имена на родителите/настойниците/, адрес и актуални телефони за връзка.

5.Към заявлението се прилага копие от акта за раждане и медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган/чл.28, ал. 1 от ППЗНП/, документи за предимства.

6.Приемът на документи се извършва от директора на ДГ №79 , в рамките на работното му време, като се издава пореден входящ номер на заявлението.

7.Документите се завеждат в регистър.

8.Родителят се запознава с ПДДЗ в ДГ № 79

Чл. 7. Приемът на децата се извършва в следния ред :

1.Децата от яслените групи към ДГ № 79 автоматично се прехвърлят в Първа група.

2.По ИСОДДГ.

Чл. 8.Списъците на приетите деца се обявяват на видно място в ДГ №79.

Чл. 9. Броят на децата в групите на детското заведение се определя от Наредба № 7-/29.12.2000г./на МОН и Заповед на СО, именно:СМП от 12 бр. става на 16 бр.деца за детската градина и , а за детската ясла според Наредба № 6 /09.06.1987 г.-изм. и доп.от 91 г.и 92 г., а именно: СМП-12 деца.

Чл. 10. Приетите деца могат да не посещават детското заведение за периода от първи юни до края на август .

Чл. 11. За периода от 15 септември до 31 май, децата могат да отсъстват до един месец по уважителни домашни причини, с разрешение на директора. При отсъствие на дете от ДЗ за повече от един месец, без предварително договаряне на отсъствието в писмена форма с директора, детето автоматично губи мястото си след посочения срок. Освободеното място се заема от следващото дете по реда на чакащите прием.

Чл. 12. При отсъствие по болест родителите на детето са длъжни да уведомят медицинските сестри или учителките на групата по подходящ начин до 24 часа.

Чл. 13. След завръщане на детето родителите представят медицинска бележка с диагноза на заболяването и заключение на личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детското заведение. При липса на такъв документ, детето не се приема

Чл. 14. Ако заболяването не е заразно, което е удостоверено с медицинска бележка от личния лекар и е необходимо поддържащо лечение детето трябва да се доизлекува.

Чл. 15. С цел съблюдаване на дневния режим, сутрешния прием на децата приключва в 8,30 ч. По обективни причини и предварително договаряне с учителите децата могат да се водят и след 8,30 ч., но не по-късно от 9,00 ч.- закусили.

Чл. 16. В групите не се допускат външни лица, включително и родители, с оглед осигуряване безопасността на децата и спазване изискванията на ХЕИ.

Чл. 17. При всякакви промени в графика на посещение на детето в детската градина, родителите са задължени да уведомяват педагогическия и медицински персонал най-малко един ден предварително.

Чл. 18. Родителите или настойниците са задължени да водят и взимат детето си лично. Ако това е невъзможно, необходима е писмена  декларация от родителите, в която са посочени имената на лицето, което ще ги отменя.или пропуските в ДЗ.

Чл. 19. Родителите или настойниците са длъжни да присъстват при извършването на сутрешния филтър Забранява се довеждането и взимането на деца от малолетни и непълнолетни техни близки.или пускането на децата сами от входа на детската градина.

Чл. 20. При отсъствие на дете по уважителни причини , записано в детската градина за по-дълъг период от два месеца, родителите/настойниците/задължително представят изследвания от медицинска паразитология на столичното ХЕИ.

Чл. 21. При установяване на заразно заболяване се преустановява приема на нови и отсъстващи деца в съответната група на детското заведение до преминаване на карантинния период.

Чл.22. Децата се изписват:

1. По желание на родителите

2. При неплатена такса за предходния месец до 18-то число на следващия месец.

3. При отсъствие на детето повече от 30 календарни дни, без да е подадена писмена молба от родителите до директора на ДГ.

4. При постъпване на дете в първи клас.

5. При системни други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения.

Чл. 23. Детето лично се приема от персонала на ДГ и лично се предава на родителя.

Чл. 24. След 19:00 ч. при останало не взето дете, учителите и мед. сестри оставят информация от вътрешната страна на входа на ДГ къде се намира детето. За закъснението на родителя се изготвя констативен протокол от дежурния учител и охраната.

Чл. 25. Таксите се събират от ЗАС от 1-то до 10-то число на текущия месец, сутрин от 7:00 до 9:30 ч.

Чл. 26. На 31–во число на месеца,след 10 часа учителите и мед. сестри нанасят присъствията на децата в таксовата книга, като удостоверяват верността на данните с подписа си.

Чл. 27.Родителите,чиито деца посещават детското заведение, заплащат месечна такса, чиито размер се определя съобразно присъствията на децата и действащите държавни финансови разпоредби, регламентирани в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и услуги на СО, Решение № 11, Протокол № 52 /12.05.2003 г./на СОС и Решение № 10

и Решение № 11 по Протокол № 19 /12.05.2003 г. / на СОС.

Чл. 28. Облекченията в размера на таксите за посещаемост на децата са съобразени с горните разпоредби. При ползване на преференции от Наредбата на СОС от 24.03.2003 г. , родителите представят необходимите документи и попълнена декларация до директора.

Чл. 29. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от същата, започва от началото на месеца, последващ подаването на декларацията.

Чл. 30. Родителите са длъжни да спазват определените срокове за плащане. За неплатени такси за повече от един месец, детското заведение отстранява детето.

Чл. 31. Когато детето отсъства по болест, родителите представят мед. бележка от личния лекар. Децата от подготвителните групи се освобождават от присъствие само с медицинска бележка.

Чл. 32. За допълнителните дейности, организирани съобразно интересите на децата , родителите заплащат обявените такси/Чл. 44 от ППЗНП/

Чл. 33. При напускане на дете от ДГ № 79, учителите и мед. сестри уведомяват директора и касиер домакина. Задължително се прави проверка на таксовата книга за неплатени такси.Ако няма такива, документите на детето се предават на родителите с/у подпис и молба.

Раздел II.Ежедневен прием, хранене.Детски отдих и туризъм.

Чл.34. Сутрин децата се приемат от 7:00 ч. до 8:30 ч. / Изключение се прави за 9:00 ч. при положение , че е уведомена учителката или мед. специалист.

Чл. 35. Родителите предават и взимат децата си на / от учителката или мед.специалист.

Чл.36. В детското заведение храната се приготвя според изискванията за пълноценно и рационално хранене на МНЗ и СХЕИ.

Чл.37. Хранителните продукти се изписват по утвърден от МНЗ и МОМН рецептурник за ДЗ, а храната се приготвя по технология, отбелязана в него.

Чл. 38. Зареждането с хранителни продукти се извършва от определени от Р-н “Студентски” фирми-доставчици централизирано от складова база.

Чл. 39. Менюто се изготвя ежеседмично от комисия в състав :мед.сестра, гл. готвач, домакин и директор.То се поставя на таблото за информация на родителите от мед. сестра. Промените по менюто се отбелязват на таблото от мед. сестра на ДГ № 79.

Чл. 40. Според създадената организация на зареждане с хранителни продукти, трябва да се съблюдава :

1. Системност и експедитивност при подаване на заявките от домакина на детското заведение.

2. Гъвкавост и промяна на менюто за деня, според броя на децата, наличността на хранителните продукти в склада и промяна на зарежданията, за които мед. сестра и домакина задължително уведомяват директора.

Чл. 41. Отговорността за влагането на продуктите носи гл. готвач, мед. сестра и домакина.Същите са длъжни своевременно да уведомяват директора при възникнали нередности.

Чл. 42.Контролът по качеството на приготвяната храна се осъществява от мед. сестра и директора.

Чл. 43. Контролът по разпределението на храната за групите се осъществява от мед. сестра в 11,20 ч.преди експедирането й по групи ежедневно, като се спазват изискванията за грамажа на порциите по рецептурник.

Чл. 44. От приготвената храна ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 гр. С, в продължение на 48 часа.

Чл. 45. Храната в яслените групи се разпределя и сервира от мед. сестра с помощта на пом.възпитателката, а в градинските групи от пом. възпитателките под контрола на учителите..

Чл. 46. Готовата храна за сутрешната закуска се приема от пом. Възпитателите по график в 8,20 ч. и в 8,30 ч.

Чл. 47. Готовата храна за обяд се приема от пом. възпитателите, както следва:

-яслена група-11,20 ч.

-първа група-11,20 ч.

-втора група-11,30ч.

-трета група-11,30 ч.

-подготвителна група-11,40 ч.

Чл. 48. Следобедната закуска се приема в 14;30 ч.

Чл. 49. Храненето като момент от дневния режим на детето трябва да бъде използван за съвместна възпитателна работа на учителката и пом. възпитателката, с цел изграждане на навици и култура на храненето.

Чл. 50. Мед сестра на ДГ № 79, учителите и мед. сестри в яслата контролират ежедневно количеството и консумирането на храната от децата. Уведомяват директора при констатиране на нередности, свързани с храненето на децата.

Чл. 51. Забранява се влизането на външни лица в кухнята.

Чл. 52. Заповедната книга за храна се дава за подпис на директора до 10,30 ч.

Чл. 53. Забранява се оставянето на храна /закуска/ след 9,00 ч.

Чл.54. Децата от детското заведение могат да ходят на детски отдих и туризъм.

Чл.55. При излизане на децата извън детското заведение, в т.ч. екскурзии, зелени училища, лагери , задължително от родителите се подписва декларация за тяхното съгласие и се взима разрешение от СО и РИО на МОН – София град.

Раздел III.Отговорности и задължения на родителите.

Чл.56. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детското заведение.В детското заведение не се носят GSM от децата.

Чл.57. Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.

Чл.58. Родителите оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в детската градина.

Чл.59. Родителите са длъжни да посещават родителско-учителските срещи в ДГ.

Чл.60. Родителите са длъжни активно да участват при избора на родителски комитет и училищно настоятелство

Чл.61. Родителите правят предложения пред родителския комитет и училищното настоятелство за подобряване на материално-техническата база и взаимодействието с обществени и други не правителствени организации.

Чл.62. Родителите оказват помощ и съдействие за хигиенизиране и естетизиране на материално –техническата база.

Чл.63. Родителите нямат право да обиждат служителите на ДГ № 79 и да уронват престижа на детското заведение.При констатирани нередности се обръщат към директора на ДГ №79.

Чл. 64. В организационно-педагогическата работа на ДГ № 79 се осъществяват съвместни форми на работа с Родителското настоятелство и родителите по посока на:

1. Привличане на семейството за участие в организационната и педагогическа работа на детското заведение.

2. Естетизация на материално-техническата база на детското заведение.

3. Поставяне на взаимоотношенията директор-учител-дете-родител в позиция, характеризираща се с уважение и доверие.

Чл. 65. За доброто отглеждане и възпитание на децата, отговорност носят учителите, мед. сестри, пом. възпитателите и родителите.

Чл. 66. При провеждане на организационно-педагогическата дейност на детското заведение се спазват изградената система от правила и  изисквания от Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ, Правилника по ПАБ, настоящия Правилник, както и Годишния комплексен план на детското заведение за учебната 2010-2011 учебна година.

Раздел IV.Ръководство .Педагогически съвет.

Чл.67.Органи на управление са Директорът на детското заведение и педагогическия съвет.

Чл.68. Педагогическия съвет включва: директор /председател/,педагог, учители, мед.сестри отговарящи за детското заведение.

Чл.69. За решения, заповеди и пр. Работещите се информират чрез изнасяне на информацията на таблото за тази цел.

Раздел V. Медицинско обслужване.

Чл.70. Медицинското обслужване на децата в ДЗ се осигурява от медицинската сестра на ДГ № 79, която работи по одобрен от директора график.

Чл. 71. За всяко дете се води лична амбулаторна карта.

Чл. 72. Мед. сестра следи за наличните медикаменти и техния срок на годност за оказване на първа мед. помощ в спешните шкафове на ДГ.

Чл. 73. Медицинската сестра оказва при необходимост първа помощ и задължително уведомява директора за възникнали инциденти и травми при децата.

Чл. 74. Медицинската сестра на ДГ № 79 и медицинските сестри в Детската ясла провеждат ежедневен и задължителен филтър сутрин от 7:00 до 8:30 часа .

Чл. 75. Медицинската сестра контролира храненето на децата. При констатирани нередности уведомява директора на ДГ

Раздел VI.Образователно-възпитателна работа.

Чл.76. Възпитателно образователната работа в ДГ №79 се организира според държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка.

Чл. 77. Възпитателно-образователната работа в ДГ № 79 е теоретично и методично съобразена с избраната основна възпитателно-образователна програма за предучилищна възраст и „Програма за възпитание на детето от две до седем годишна възраст” – доц.Е.Русинова и с приетия на педагогически съвет Комплексен годишен план за учебната година.

Чл. 78. Възпитателно-образователната работа в ДГ № 79 е дело на педагогическия персонал, при творческо изпълнение на програмите и насоките на МОМН и МЗ.

Чл. 79. Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности, като се осигурява необходимото време за игри, занимания, хранене, сън и др. дейности. Учителят следи стриктно за предпазване от физическа и нервна преумора.

Чл. 80. Обстановката в детското заведение се организира така,че да създава свободни и достъпни зони за дейности, самостоятелност в избора на информация, на играчки и материали, на игри и занимания.

Чл. 81. Учителят няма право да накърнява човешките и гражданските права на детето , да унижава личното му достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие

Чл. 82. Децата в детското заведение се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират :

1.Опазване здравето и живота на децата

2. Природосъобразен начин на живот

3. Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие

4. Техните права, свобода и сигурност

5. Зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето

6. Възпитание в дух на толерантност.

7. Приобщаване към националните традиции и културни ценности

Чл. 83. В цялостната възпитателна работа се съблюдава правилното осъществяване на действащия целодневен режим:организирани педагогически ситуации, дейности по избор в ателиета за проява на различни видове активност на децата, игри, хранене и почивка Спазването на режима и правилното дозиране на образователното съдържание е предпоставка за предпазване на децата от физическа и нервно-психическа преумора.

Чл. 84. Възпитателната работа в детското заведение е дело на целия персонал. Ресорът на дейности е описан подробно в длъжностните

характеристики.

Чл. 85. Служителите на ДГ нямат право да обиждат под какъвто и да е предлог и в каквато и да е форма родителите и децата в ДГ №79 и техните родители.

Чл.86.Допълнителни педагогически услуги.

1. С цел обогатяване на възпитателно-образователния процес над нивото на ДОИ през учебната 2010/11г. в ДГ се организират и допълнителни образователни дейности и услуги.

2.. Допълнителните образователни услуги се организират на базата на сключени договори и се заплащат от родителите по предложени такси и възникнал конкурс .

3. Педагогическият съвет определя и дейностите и фирмите извън ДОИ/съгл.. т. 8 от ППЗНП, ДВ бр. 68/1999г.

Раздел VII.Материална база на детското заведение.

Чл.87. Инвентарът на ДГ се завежда под номер в инвентарна книга и се зачислява на работници, служители и учители в детското заведение от ЗАС срещу подпис.

Чл.88. При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да издаде имуществото на ЗАС срещу подпис.

Чл. 89. Лицата направили умишлени повреди или загубили имуществото го възстановяват в реалния му вид.

Чл. 90. За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи ЗАС.

Раздел VIII.Преходни и заключителни разпоредби.

Чл. 91. Директорът може да издава заповеди и с които да регламентира неуредените с този Правилник или други нормативни актове и въпроси.

Чл. 92.Директорът може да отменя издадени от него заповеди от настоящия Правилник поради отпадане на основанието, на което са издадени или по други съображения.

Чл. 93. Учителките и мед. сестри запознават родителите с Правилника за вътрешния ред на ДЗ на първата родителска среща на учебната година или при постъпването на детето, през останалото време.

Чл.94. Директорът запознава щатния персонал с Правилника в тридневен срок след влизането му в сила или след назначаването на персонала

Чл. 95. Копие от настоящия Правилник е предоставен на щатния персонал , като е изложен на видно място за сведение и изпълнение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Този Правилник е валиден за уч.2010/2011 година, считано от датата на утвърждаването му на ПС, проведен на 14.09.2010г.

Щатният персонал е запознат с този правилник на Общо събрание на 16.09.2010г.

Директор:………….

/Е.Стоименова /

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

НА ДГ № 79 „СЛЪНЧИЦЕ”

уч.2010/2011 г.

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА ВТОРА – ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел I.Трудов договор.

Раздел II.Процедура и методи за подбор на учителските кадри.

Раздел III.Допълнителен труд по трудов договор.

Раздел IV.Изменение на трудовото правоотношение.

ГЛАВА ТРЕТА –ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел I.Задължения на работодателя-директор

Раздел II.Задължения на работниците и служителите –учители:

помощен и обслужващ персонал

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

Раздел I.Редовно работно време

Раздел II.Почивки

Раздел III.Отпуски

ГЛАВА ПЕТА – ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

ГЛАВА ШЕСТА – ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Раздел I.Имуществена отговорност

Раздел II.Други видове обезщетения

ГЛАВА СЕДМА – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ГЛАВА ОСМА – ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ГЛАВА ДЕВЕТА – БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ГЛАВА ДЕСЕТА – СОЦИАЛНО –БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА –ДОКУМЕНТИ

Раздел I.Събиране, обработване, съхранение и защита на личните трудови досиета на служителите

Раздел II.Събиране ,обработване , съхранение и защита на личните данни в щатното разписание.

Раздел III.Събиране ,обработване съхранение и защита на личните данни в здравните досиета на служителите.

Раздел IV.Събиране ,обработване , съхранение и защита на личните данни в регистъра на трудовите злополуки.

Раздел V.Събиране ,обработване , съхранение и защита на личните данни на децата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се уреждат устройството, организацията и ръководството на ДГ № 79,правата и задълженията на педагогическия , медицинския и помощен персонал на ДЗ и на родителите; организацията на възпитателната работа и на медицинското обслужване.

Чл. 2.Правилникът е съобразен със ЗНП, ППЗНП, КТ /ДВ.бр.25/16.03.2001г./Закона за местните данъци и такси/ДВ.бр.90/2002 г.,разпоредби на нормативни документи.

Чл.3. Правилникът е задължителен за всички работещи в ДГ № 79, родителите на посещаващите го деца,както и всички други лица намиращи се на негова територия.

ГЛАВА ВТОРА – ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел I.Трудов договор.

Чл. 4. Между работника или служителя и директора на детската градина се сключва трудов договор, с който се определят мястото и характера на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение.

Чл. 5. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в три екземпляра,единият от които остава в папката за трудови договори в ДГ, вторият в досието на работника или служителя, а третият се връчва срещу подпис на работника или служителя.

Чл. 6. При сключване на трудовия договор директорът на ДГ запознава работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълнява-ната работа.

Чл. 7. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са :

1 .Молба, свободен текст.

2. Професионална автобиография.

3 .Лична карта/копие/и оригинал за справка.

4. Документ за придобито образование,специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен.

5. Документ за стаж по специалността/за педагогическите кадри /, трудова книжка и препис извлечение от трудовата книжка.

6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово

правоотношение за срок над три месеца.

7. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на последния трудов договор.

8. Препоръка или характеристика от работното място, което е заемано последно.

Чл. 8. Трудовото правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

Чл. 9. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.

Раздел II.Процедура и методи за подбор на учителските кадри.

Чл.10.Съставя се комисия в състав: директор /председател/, представител на синдиката и счетоводителя.

Чл.11. Подбора на кандидатите се извършва според предварително определените критерий.

Раздел III.Допълнителен труд по трудов договор.

Чл.12. При необходимост и дългосрочно отсъствие на служител, се сключва допълнително споразумение по чл.110 от КТ.

Раздел IV.Изменение на трудовото правоотношение.

Чл.13. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна страна с писмено съгласие между страните.

Чл. 14. Директорът на детската градина може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя, съгласно вътрешните правила за работната заплата.

Чл. 15. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл. 118 и чл. 119 от КТ.

ГЛАВА ТРЕТА –ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел I.Задължения на работодателя – директор

Чл.16. Длъжен е да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:

1. Работа, която е определена при възникване на трудовото правоотношение.

2. Работно място и условия в съответствие с характера на работата, работно облекло.

3. Здравословни и безопасни условия на труд.

4. Длъжностна характеристика на заеманата длъжност.

5. Инструктаж за безопасни условия на възпитание, обучение и труд; противопожарна охрана и всички останали указания и инструкции, регламентиращи дейността на ДГ.

Чл. 17. Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

Чл. 18. Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл. 19. Директорът на ДГ като орган за управление:

1. Организира, контролира и отговоря за цялостната дейност.

2. Спазва и прилага държавните образователни изисквания .

3. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

4. Представлява ДГ пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му пълномощия.

5. Разпорежда се с бюджетните средства.

6. Сключва и прекратява трудовите договори с учителите, служителите и работниците.

7. Награждава и наказва учители, работници, и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП; организира приемането на деца, възпитанието и обучението им в съответствие с ДОИ.

8. Подписва и подпечатва документи за преместване на деца, за завършена подготвителна група.

9. Съхранява печата на ДГ.

10. Съдейства на компетентни органи за установяване на допуснати нарушения.

11. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация.

12. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

Чл. 20. Директорът е председател на педагогическия съвет. В състава му с право на съвещателен глас могат да участват председателя на родителското настоятелство и медицинската сестра на детското заведение.

Чл. 21. Когато директорът на ДГ отсъства, го замества друго лице, определено със заповед на директора.

Чл. 22. През ваканциите при намаляване броя на децата в групите или наложителни обстоятелства, директорът може да обединява групите и да прави размествания на учителите.

Чл. 23. При съкращаване на щата директорът заедно със синдикалната организация прави подбор на кадрите.

Раздел II.Задължения на работниците и служителите –учители, помощен и обслужващ персонал.

Чл.24.УЧИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО

1. Да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация

2. Да участва в определяне стратегията на ДГ при разработването на годишния план за възпитателно-образователната работа и другите планове на детското заведение и организираните дейности извън годишния план.

3. Да избира варианти на учебни програми, учебни помагала, помощна литература и други.

4. Да прилага педагогически идеи, концепции, методи, технологии и средства за обучение.

5. Да избира организационни форми за обучение и възпитателни въздействия.

6. Да получава информация относно състоянието на делата в ДГ.

Чл. 25. Учители постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата, се поощряват с грамота и предметни награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.

Чл. 26. Учителят е длъжен :

1. Да изпълнява задълженията си, определени в КТ, нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика.

2. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба № 5 от 14.05.2002 г. на МОМН

3. Да изпълнява решенията на Педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи на РИО на МОМН и на МОМН.и СО.

4. Да опазва живота и здравето на децата по време на образователния-възпитателния процес и на други дейности организирани от учителя или детското заведение.

5. Да повишава професионалната си квалификация.

Чл. 27. Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие върху него.

Чл. 28. Учителят няма право да отстранява дете от образователния-възпитателния процес или от допълнителните педагогически дейности.

Чл. 29. Учителите по групи водят и съхраняват :

1. Дневниците на групите.

2. Молбите и копията на актовете за раждане на приетите деца.

3. Медицинските бележки за извиняване на отсъствията на децата.

4. Молбите на родителите за отсъствия на децата по семейни причини.

Чл.30. Учителите попълват документацията на ДГ с химикал, като не извършват поправки и корекции без знанието на директора.

Чл. 31. Учителят предварително писмено уведомява директора при извеждане на децата извън сградата на ДГ за наблюдения, театри, екскурзии и други мероприятия за оформяне на заповеди.

Чл. 32. След приключване на задължителната преподавателска заетост за деня учителят вписва взетите теми в материалната книга и се разписва.

Чл. 33. Учителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени от директора графици в детската градина и решенията на педагогическия съвет. Нямат право да променят смените си без разрешение от директора.

Чл. 34. Уведомява директора своевременно при отсъствие от работа по здравословни причини и представя болничен лист в срок от 2 работни дни.

Чл. 35. Учителят трябва да познава много добре децата от групата, да се съобразява с техните психически и индивидуални способности, интереси, битови и семейни условия и други.

Чл. 36. Необходимо е да поддържа връзка с родителите/настойниците /на децата и своевременно да ги уведомява за допуснати инциденти.

Чл. 37. На родителска среща запознава родителите с техните права и задължения съгласно Правилника за вътрешния ред, както и с учебната програма, по която ще се организира възпитателно-образователния процес.

Чл. 38. Дава необходимите справки, отчети, информации и други, изисквани от директора на детската градина.

Чл. 39. В началото на учебната година, на родителски срещи по групи, учителите организират избирането на родителски комитети от трима родители за всяка група, които от своя страна избират Родителско настоятелство на ДГ.

Чл. 40. Забранява се децата да бъдат оставяни сами под какъвто и да е било предлог, без да бъде обезпечено присъствието на друг учител или пом. възпитател на групата.

Чл. 41. Учителите не напускат групата преди идването на втората смяна . При закъснение се уведомява директора.Учителите от групата /или техни заместници/взаимно се информират за състоянието, даваните медикаменти, инциденти с децата в групата, за взетите на обяд деца и др.

Чл. 42. Учителите дават точни сведения за броя на децата в групите, носят лична отговорност за акуратното вписване на бройките в заповедната

книга.

Чл. 43. Детските учителки, медицинските сестри в яслената група и пом. възпитателите носят отговорност за предаване на децата на родителите им в добър външен вид.

РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 44. Основните задължения по трудово правоотношение се уреждат съгласно КТ, длъжностните характеристики, правилникът за вътрешния

ред, ЗНП, ППЗНП и всички наредби и правилници регламентиращи дейността на ДГ.

Чл. 45. При изпълнение на служебните си задължения работниците и служителите са длъжни:

1. Да спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се уговорили.

2. Да се явяват на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време, да не излизат извън района на ДГ без знанието на директора.

3. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените задачи.

4. Да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време.

5. Да използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи.

6. Да спазват техническите и технологични правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и други законови нареждания на директора на ДГ.

7. Да пазят грижливо имуществото на ДГ и материално-техническата база, както и да пестят разходването на ел. енергия, вода, отопление и други материали.

8.Да пазят името на ДГ, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни сведения за детското заведение.

9. Да говорят на децата, техните родители и със служителите в ДГ с вежлив тон.

10. Да съгласуват работата си и да оказват взаимопомощ и съдействие.

11. Да изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, колективния трудов договор и от характера на работа.

12. Да изпълняват точно и своевременно нарежданията на директора

Чл. 46.Работниците и служителите имат право:

1. На своевременна, достоверна и разбираема информация относно дейността на детската градина.

2. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Чл. 47. Помощник възпитателите поддържат хигиенното състояние в сградите и дворните пространства на ДГ № 79, съобразно изискванията на РИОКОЗ.

Чл. 48. След приключване на работните си задължения за ежедневна дезинфекция и хигиена в занималните, спалните , коридора, пом. възпитателите активно съдействат на учителите за организиране на възпитателно-образователната работа.

Чл. 49. При игра на двора на ДГ, разходки, екскурзии, посещения и други мероприятия извън сградата на детското заведение, пом. възпитателите активно съдействат на учителите и мед. сестри за опазване живота и здравето на децата.

Чл. 50. Във връзка с подобряване на безопасните условия на възпитание, обучение и труд в детското заведение и носената лична отговорност за това, на всеки служител на ДГ, се обособява книга за материално-техническото състояние на сградата на ДЗ, която пом. възпитателите попълват. Дежурните за деня учители и пом. възпитатели изключват ел. захранването /шалтера/, проверяват и описват състоянието на работните места, както и взетите мерки за техническа безопасност.За верността на написаното отговарят с подписа си.

Чл. 51.Прислужник-чистачите поддържат чистотата в ДЗ и на двора и заместват пом.възпитателите при тяхно отсъствие.

Чл. 52. Работник-кухня, готвач, и пом. готвач поддържат чисти кухненския блок и хладилниците, които размразяват редовно, измиват бурканите за проби, които заделят ежедневно и съхраняват 48 часа в хладилник, и се заместват взаимно.

Чл. 53. Работникът по поддръжка, освен задълженията си по длъжностна характеристика, отговаря и за редовното окосяване на тревните площи, както и за почистването на детското заведение при снеговалеж.

Чл. 54. При продължителен и обилен снеговалеж, в почистването на снега , задължително участва и целия персонал по график, определен от директора.

Чл. 55.ЗАС и касиер-домакин се заместват взаимно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

Раздел I.Редовно работно време

Чл.56. Работно време на детското заведение:

1.Детското заведение работи през цялата година на петдневна работна седмица по 12 часа дневно –от 7,00 до 19,00 ч.

2. Приемът на децата се осъществява сутрин от 7,00 ч.до 8:30 ч. и се издават от 16,00 ч.до 19,00 ч.

Чл. 57. Работно време на педагогическия персонал

1.Директор-от 7:00 ч. – 8 часов работен ден

2.Учители-

Първа смяна-от 7: 30 ч. до 13:30 ч.

Втора смяна-от 13:00 ч до19:00 ч.

3.Дежурна група-

Сутрин от 7:00 ч до 7:30 ч.

Вечер – до 19:00 ч.

3. Педагог на ясла-по график

4. Учител по музика-. по график

Двете учителки на групата работят заедно 30 мин. на обяд.

Чл. 58. Работно време на не педагогическия персонал

1.Пом. възпитатели ДГ-от 7:30ч. до 16:00 ч.

Пом.възпитатели ДЯ – 7:00 до 14:30 – І см. 11:00 до 19:00 – ІІ см. + една целодневка от 7:00 – 18:30 ч.

2. Мед.сестра в детската градина-7:00ч.до 14:30 ч./ от 14:30-15:30 самоподготовка/

Мед. сестра ДГ от 10:30 ч. до 19:00 ч. /от 10:30-11:30 – самоподготовка/

3. Мед.сестри в яслата-

Първа смяна-от 7:00ч. до 15:30 ч.:/ от 14:30-15:30 самоподготовка/

Втора смяна-от 10:30 ч. до 19:00 ч. /от 10:30-11:30 – самоподготовка/

4. ЗАС – от 7:00ч. до 15:30 ч.

5. Касиер-домакин – от 6:45 ч. до 15:15 ч.

6. Кухненски персонал- от 6:45 ч. до 15:15 ч.

7.Счетоводител – от 8:00 до 16:30 ч.

Желателно е персоналът да постъпва на работното си място 5 мин. преди началото на работното време.

Чл.59.Дежурен персонал

1. Учителите и мед. сестри от всяка група дават дежурства по една седмица, като се редуват и водят тетрадка за дежурствата.

2. Дежурната група работи както следва:

Първа смяна-7:00-7:30 часа.

Втора смяна – след 19:00 ч.

Дежурният учител/мед.сестра носи лично отговорност за доведените деца от всички групи.

3. Сутрин дежурният отключва ДГ , изключват СОТ, включват осветлението и оглеждат за възникнали аварии. При откриването на такива, вземат мерки и задължително уведомяват директора.

4. Вечер, дежурния учител / мед. сестра проверяват за безопасното издаване на сградата, изключват ел. захранването/шалтера/, и се подписват в дневник за дежурствата. Включват СОТ и заключват вратите на сградите и входните врати на ДЗ.

5.Деца останали след 19:00 часа, остават при дежурния и охраната.При деца останали след 19:00 часа повече от два пъти, се прилага процедура за

изписване на детето от детското заведение.

6. Дежурният и охраната заедно напускат ДГ № 79.

Раздел II.Почивки

Чл.60.Почивки на КТД и КТ.

1.Пом.възпитатели-от 12:45 ч. до 13:15 ч.по КТ и по КТД 10:15- 10:30ч.

2.Мед. сестра на ДГ № 79 и ДГ-от 12:00 ч. до 12:30 ч.

3.ЗАС-от 12:00 ч.до 12:30 ч. и по КТД 10:00- 10:15ч.

4. Касиер – домакин-от 12:00 ч. до 12:30 ч. и по КТД 10:00- 10:15ч.

5.Мед.сестри в ясла- 13:00 ч.- 13:30 ч.

6.Кухня-от 12:00 ч до12:30 ч. и по КТД 10:00- 10:15ч.

7. Счетоводител – от 12:00 ч. до 12:30 ч. по КТД 10:00- 10:15ч.

Раздел III.Отпуски

Чл. 61.Размерът на отпуските се определя съгласно КТ, НРВПО и КТД за средно образование .Работници и служители, които не членуват в синдикални организации ползват размера на отпуските определен в КТ и НРВПО.

Чл. 62. В началото на м. януари / за всяка финансова година / председателят на синдикалната организация представя на директора списък на членовете и за съответната календарна година, като го уведомява своевременно за настъпила промяна в членството на работниците и служителите на детското заведение.

ГЛАВА ПЕТА – ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл. 63. Директорът на детското заведение утвърждава Правилник за вътрешния трудов ред по чл. 181 от КТ, с който се конкретизират правата, задълженията и отговорностите на работниците и служителите по трудовото правоотношение и урежда организацията в повереното му детско заведение.

Чл. 64. След приемане Правилника за вътрешния ред на ПС и Общото събрание на колектива на ДЗ, той се превръща в основен негов трудов документ, задължителен за изпълнение от всеки негов служител.

Чл. 65. Неизпълнението на трудовите задължения се приема за нарушение на трудовата дисциплина.

Чл. 66. Нарушения на трудовата дисциплина по чл. 187 от КТ са:

1. Закъснение, преждевременно напускане на работното място/работа/

2. Неявяване на работа или неуплътняване на работното време

3. Явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените задачи.

4. Неизпълнение на възложената работа, неспазване на законните нареждания на работодателя

5. Неспазване на технически и технологични правила

6. Неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия на обучение, възпита-ние и на труд, според, спецификата на дейността на ДЗ.

7. Злоупотреба с доверието и уронване на доброта име на ДЗ.

8. Увреждане на материалното имущество на ДЗ, разпиляване на материали, суровини , енергия и др. средства.

9. Неизпълнение на специфичните за детското заведение трудови задължения, определени от закони, други нормативни актове, правилници, заповеди или нареждания на директора, длъжностни трудови характеристики или др. условия, определени при възникване на трудовото правоотношение.

Чл. 67. Забранява се тютюнопушенето в района на ДГ № 79 на основание чл. 56/1/ от Закона за здравето /ДВ бр. 70 от 10,08,04 г.

Чл. 68. При определяне на дисциплинарното наказание се взема пред вид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението та работника или служителя.

ГЛАВА ШЕСТА – ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Раздел I.Имуществена отговорност

Чл.69. Имуществото на детското заведение се ползва и съхранява от персонала : имуществото по групи – отговарят служителите от съответните групи, имуществото в муз.салон – учителя по музика.

Чл.70. Касиер-домакина – следи за движението на имуществото и не

допуска безотговорност.

Чл.71. При напускане на служител – същия издава имуществото срещу подпис.

Чл.72. При временно отсъствие заинтересованото лице предава инвентара на заместващия го срещу подпис.

Раздел II.Други видове обезщетения

Чл.73. Правната същност и размера на имуществената отговорност се съдържа в редица разпоредби в КТ.

Чл.74. Отговорността възниква при наличието на определени предпоставки: служителя не изпълнява трудовите си задължения / чл.126 т.8 от КТ/.

Чл.75. При виновно неизпълнение на трудовите си задължения / чл.206 ал.1 от КТ / служителя възстановява щетата в пълен размер.

Чл.76. Към други видове обезщетения се има в предвид и:обезщетение при недопускане на работа, обезщетения при временно отстраняване от работа, обезщетения при командировка, обезщетения при преместване,

обезщетения при трудоустрояване, обезщетения при природни и обществени бедствия, обезщетения при правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява работата, обезщетения при не спазено предизвестие, обезщетения при прекратяване на трудовото предизвестие и уволнение.

ГЛАВА СЕДМА – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл.77. Страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за повишаване на квалификацията с работник или служител.

Чл.78. За квалификация на педагогическия персонал се отделя ежегодно по 0.8 % от ФРЗ на педагогическия персонал.

ГЛАВА ОСМА – ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.79. Размерът на трудовото възнаграждение се определя на основание ПМС № 175 и вътрешните правила за работна заплата.

Чл.80. Служителите получават допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% от основното трудово възнаграждение.

Чл.81. В рамките на годишния бюджет могат да се дават награди на персонала в зависимост от вътрешните правила за работната заплата.

ГЛАВА ДЕВЕТА – БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл.82. Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на служителите да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Чл.83. Всички служители подлежат на ежегодни медицински прегледи, за сметка на работодателя, съобразно условията на труд.

Чл.84. Ежегодно се провеждат необходимите: първоначални, периодични и други видове инструктажи.

ГЛАВА ДЕСЕТА – СОЦИАЛНО –БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.85. Работодателят осигурява ежемесечно средства за фонд „СБКО” в размер на 3 на сто от средствата за работна заплата.

Чл.86. Редът за разпределение за ползване на средствата за фонд „СБКО” се определя от общото събрание на служителите от ДГ № 79.

Чл.87. Работодателят осигурява средства за работно облекло на работещите , на не по-малко от една минимална работна заплата в съответствие с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл.88. Съгласно законовите разпоредби на КТ и КТД.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА –ДОКУМЕНТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 89. Задължителната документация и нейното водене и съхранение се определя с Наредба № 4/2004 г. на МОН.

Чл. 90. Директорът издава заповед , с която определя мястото, срока на съхранение и длъжностните лица, отговарящи за правилното водене и съхранение на задължителната документация.

Чл. 91. Печатът на ДЗ се съхранява от директора и само той има право да го поставя, а при отсъствието му от упълномощеното от него лице.

Закон за защита на личните данни.

Обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на задължения по договор по който физическото лице е страна.Обработването е необходимо за да се защитят живота и здравето на физическото лице за което се отнасят.Работодателя / администратор / на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация.Администратора на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки , за да защити данните от случайно или незаконно унищожение или достъп.Както и да се вземат мерки когато данните се предават по електронен път.

Раздел I.Събиране, обработване, съхранение и защита на личните трудови досиета на служителите.

Чл.92. Досиетата на служителите от ДГ № 79 се съхраняват при директора. Те съдържат следната информация: трите имена и ЕГН на служителя, трудов договор и допълнителни споразумения, копие от лична карта и диплома.

Раздел II.Събиране ,обработване , съхранение и защита на личните данни в щатното разписание.

Чл.93. Щатните разписания се съхраняват при директора и се подписват от отг. счетоводител и утвърждават от Кмета на р-н „Студентски”.

Раздел III.Събиране ,обработване съхранение и защита на личните данни в здравните досиета на служителите.

Чл.94. Здравните досиета се съхраняват от службата по трудова медицина – „Лъч Ян”. – управител Лъчезар Янкулов, Булстат – 101677052

Раздел IV.Събиране ,обработване , съхранение и защита на личните данни в регистъра на трудовите злополуки.

Чл.95. Регистъра за трудови злополуки със заповед се съхранява от ЗАС – Йорданка Горанова Петкова .

Раздел V.Събиране ,обработване , съхранение и защита на личните данни на децата.

Чл.96. Данните на децата се събират от учителките и мед. специалисти по групи.Същите се съхраняват от ЗАС –Майя Златкова и директора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 97. При аварийни ситуации да се реагира според въведените от директора правилници, инструкции и заповеди.

Чл. 98. Инструктажите по ПАБ и безопасност на възпитание, обучение и труд в ДЗ са задължителни за целия персонал. Те се провеждат от ЗАС. За неизпълнение на пред-видените в тях мероприятия от нарушителите ще се търси строга отговорност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 99. Директорът може да издава заповеди и с които да регламентира неуредените с този Правилник или други нормативни актове и въпроси.

Чл. 100. Директорът може да отменя издадени от него заповеди от настоящия Правилник поради отпадане на основанието, на което са издадени или по други съображения.

Чл. 101. Учителките и мед. сестри запознават родителите с Правилника за вътрешния ред на ДЗ на първата родителска среща на учебната година или при постъпването на детето, през останалото време.

Чл.102.Директорът запознава щатния персонал с Правилника в тридневен срок след влизането му в сила или след назначаването на персонала

Чл. 103. Копие от настоящия Правилник е предоставен на щатния персонал , като е изложен на видно място за сведение и изпълнение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Този Правилник е валиден за уч.2010/2011 година, считано от датата на утвърждаването му на ПС, проведен на14.09.2010г.

Щатният персонал е запознат с този правилник на Общо събрание на 14.09.2010г.

Директор:………….

/Е.Стоименова /