Профил на купувача

.

.

05.07.2019г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ №79 „СЛЪНЧИЦЕ“ ГР.СОФИЯ“. НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА В РОП: 02346-2019-0001

.

ОБРАЗЦИ

.

еЕЕДОП

.

.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016

ОБЯВИ

.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ