ТАКСИ

С промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр. 17/2022 г.), параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в Раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и градини, считано от 01.04.2022 г.