Детска ясла

 • Деца от 1,5 до 3 годишна възраст
 • Грижи за здравето, формиране на здравословни, хигиенни и културни навици;
 • Възпитателна работа – занимания и игри по програма одобрена от Министерство на образованието и науката .В заниманията се разделят на възрастови подгрупи.
 • Развлекателни дейности – празници, художествено-творчески и културни.

  Акценти в работата на персонала от детската ясла:

  • Здравеопазване;
  • Закаляване;
  • Формиране на хигиенни и културни навици;
  • Адаптиране кьм условията на детската градина;
  • Социализация от най-ранна детска възраст;
  • Формиране на начални умения за съвместна игра;
  • Опознаване на близката околна среда и хората, които се грижат за децата.