Детска градина

 • Център за развитие на дарбите, талантите, способностите и уменията на децата;
 • Специфичен възпитателен феномен: търси единство и хармония във физическото, умственото, духовното, нравственото и социалното развитие;
 • Осигурява предучилищно възпитание и подготовка за постъпване в 1 клас;
 • Предоставя условия за разширяване на социалната среда чрез взаимодействие с други деца и възрастни;
 • Първа социална единица на детето извън семейството;
 • Организира собствена дейност по изпълнение на Държавните образователни изисквания;
 • Организира живота на децата чрез здравословен дневен режим съобразен с възрастовите особености на децата, който включва разнообразни активности като се редуват умствена с физическа в различни ситуации – планирани, непланирани, обучаващи, игрови, практически;
 • Образователно-възпитателния процес се осъществява по програми одобрени от МОН;
 • В заниманията децата използват за самостоятелна работа учебни пособия – книжки също одобрени от МОН, в които са включени всички образователни теми от програмите;
 • Знанията и заниманията, които децата получават, са конкретизирани в различни направления, посочени в Държавните образователни изисквания;
 • Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания (хорариум) по направления;
 • Организира педагогически услуги за дейности по интереси;
 • Стимулира и управлява нов тип взаимоотношения между детската градина и семейството в интерес и полза на уникалността на всяко дете;
 • Трикратно хранене, следобеден сън, игра на открито във всички сезони съгласно закалителен режим;
 • Приемане и издаване на децата за деня в удобно за родителите време в рамките на работното време на заведението;
 • Облекло на децата – по преценка на родителите – удобно, естетично, здравословно.

Децата са разпределени в групи по възрастов признак (от една календарна година).

Работно време: 7,00- 19,00 ч.